Yuan Yuan (Rifle, Chain Rifle)

£14.75 £13.28

Yuan Yuan (Rifle, Chain Rifle) Ships within 10 working days (supplier restocks permitting)

Blister contains:

1x Yuan Yuan (AP CCW)
1x Yuan Yuan (Rifle)